مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی- معرفی واحد سازمانی
آشنایی با مدیریت امور فرهنگی اساتید و کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیریت امور فرهنگی اساتید و کارکنان به پیشنهاد معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در مهرماه سال 1391 فعالیت خود را آغاز نمود.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی:
http://idea.iust.ac.ir/find-42.2887.2960.fa.html
برگشت به اصل مطلب