سفر تهران گردی اساتید و کارمندان محترم دانشگاه به همراه خانواده (17مهر 1394): 1-باغ پرندگان 2- امام زاده 5تن لویزان 3- ناهار 4- باغ موزه دفاع مقدس

" > دانشگاه علم و صنعت ایران - cultural & social communications - مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی
album album 1/48 album
album
10
Slower
Faster
  سفر تهران گردی اساتید و کارمندان محترم دانشگاه به همراه خانواده (17مهر 1394)   album

سفر تهران گردی اساتید و کارمندان محترم دانشگاه به همراه خانواده (17مهر 1394): 1-باغ پرندگان 2- امام زاده 5تن لویزان 3- ناهار 4- باغ موزه دفاع مقدس

[مدیریت ارتباطات فرهنگی و اجتماعی ] [فهرست آلبوم‌ها ]